ក្រុមដំបូង Abha Club - Al-Ittihad FC (3-1), Saudi Professional League 2024, Saudi Arabia

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Saudi Professional League
អ្នកចូលរួម
8 181
ពហុ/កដ
Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium
ឣជកណ
Ahmad Al Rumaikhani
កំពស់មធ្យម
177.6 cm
177.5 cm
អាយុមធ្យម
27 ឆ្នាំ
25.7 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Pitso Mosimane
Marcelo Gallardo
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
42
Al-Ittihad FC
Al-Ittihad FC
Abha Club
Abha Club
ផព
40
Al-Ittihad FC
Al-Ittihad FC
Abha Club
Abha Club
ផព
12
Abha Club
Abha Club
Al-Ittihad FC
Al-Ittihad FC
ផព
04
Abha Club
Abha Club
Al-Ittihad FC
Al-Ittihad FC
ផព
61
Al-Ittihad FC
Al-Ittihad FC
Abha Club
Abha Club