ស្ថិតិ Chamois Niortais FC - Le Mans FC (2-0), National 2024, France

ស្ថិតិ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
National
អ្នកចូលរួម
2 698
ពហុ/កដ
Stade Rene Gaillard
ឣជកណ
Geoffrey Kubler
កំពស់មធ្យម
184 cm
179.2 cm
អាយុមធ្យម
23.9 ឆ្នាំ
25.9 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
02
Le Mans FC
Le Mans FC
Chamois Niortais FC
Chamois Niortais FC
ផព
10
Le Mans FC
Le Mans FC
Chamois Niortais FC
Chamois Niortais FC
ផព
01
Le Mans FC
Le Mans FC
Chamois Niortais FC
Chamois Niortais FC