ក្រុមដំបូង Clermont Foot 63 - Stade Reims (4-1), Ligue 1 2024, France

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Ligue 1
អ្នកចូលរួម
8 713
ពហុ/កដ
Stade Gabriel Montpied
ឣជកណ
Florent Batta
កំពស់មធ្យម
181.6 cm
182.1 cm
អាយុមធ្យម
23.7 ឆ្នាំ
23.3 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Pascal Gastien
Will Still
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
Stade Reims
Stade Reims
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63
ផព
10
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63
Stade Reims
Stade Reims
ផព
24
Stade Reims
Stade Reims
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63
ផព
00
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63
Stade Reims
Stade Reims
ផព
10
Stade Reims
Stade Reims
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63