ស្ថិតិ Clermont Foot 63 - Stade Reims (4-1), Ligue 1 2024, France

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

កម្មសិទ្ធិ

50%
50%

គំរូបនៃគណនីទាសកចំណាស់ (xG)

3.05
0.80

បានបង្កើតឱកាសធំៗ

2
2

ទាត់បាល់ជ្រុង

5
5

ជំហរក្រៅល្បែង

4
1

ហ្វីឃីក

11
6

បោះបាល់

18
22
ស៊ុត

គ្រាប់បាល់ស៊ុតសរុប

12
10

ស៊ុតមិនចំទី

2
6

ស៊ុតចំទី

6
3

គ្រាប់បាល់ដែលបានទប់

4
1

គ្រាប់បាល់ក្នុងប្រអប់

9
7

គ្រាប់បាល់ក្រៅប្រអប់

3
3
ប៉ះសេ

ឆ្លងកាត់ដោយជោគជ័យ

313
324

គ្រាប់បាល់ស៊ុតចូលដោយប៉ះបីដង

70
81

ឆ្លងដោយជោគជ័យ

4
3

ឆ្លងកាត់វែងៗដោយជោគជ័យ

20
29
គ្រាប់បាល់ដណ្ដើមគ្នាពីនាក់

គ្រាប់បាល់ដែលខ្សែការពារទប់ជាប់

39
36

គ្រាប់បាល់ទទួលបានពីចម្ងាយ

10
8

គ្រាប់បាល់ញាក់ដាច់បីនាក់

7
10
ការការពារ

ដំណោះស្រាយជោគជ័យ

13
10

គ្រាប់បាល់ដែលទប់មិនឱ្យចូលទីសរុប

12
17

ការកាពារ

13
12

កំហុសដែលបានកើតឡើង

9
12
គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទី

រក្សាទុក

2
2

គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះក្នុងប្រអប់

1
2

គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះក្រៅប្រអប់

1
0

គ្រាប់បាល់ទាត់ចេញពីអ្នកចាំទី

8
3

គ្រាប់បាល់ដែលចាប់បានពីការទាត់កាត់

2
3

គ្រាប់បាល់បោះពីអ្នកចាំទី

8
4
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Ligue 1
អ្នកចូលរួម
8 713
ពហុ/កដ
Stade Gabriel Montpied
ឣជកណ
Florent Batta
កំពស់មធ្យម
181.7 cm
182.1 cm
អាយុមធ្យម
24 ឆ្នាំ
23.3 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Pascal Gastien
Will Still
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
20
Stade Reims
Stade Reims
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63
ផព
10
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63
Stade Reims
Stade Reims
ផព
24
Stade Reims
Stade Reims
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63
ផព
00
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63
Stade Reims
Stade Reims
ផព
10
Stade Reims
Stade Reims
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63