តារាង ESTAC Troyes - USL Dunkerque (1-2), Ligue 2 2024, France

តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Ligue 2
ពហុ/កដ
Stade de l'Aube
ឣជកណ
Benjamin Lepaysant
កំពស់មធ្យម
181.6 cm
180.5 cm
អាយុមធ្យម
24 ឆ្នាំ
25.5 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
David Guion
Luis Castro
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
22
USL Dunkerque
USL Dunkerque
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
ផព
20
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
USL Dunkerque
USL Dunkerque
ផព
00
USL Dunkerque
USL Dunkerque
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes