វីដេអូ Senegal - Côte d'Ivoire (1-1), Africa Cup of Nations 2024, International

HIGHLIGHTS | Senegal 🆚 Côte d’Ivoire | #TotalEnergiesAFCON2023 - Round of 16
HIGHLIGHTS | Senegal 🆚 Côte d’Ivoire | #TotalEnergiesAFCON2023 - Round of 16
- youtube.com
Habib Diallo almost takes the roof off!4 minutes in and Senegal have a dream start. 🤩🎥 @ESbeINSPORTS
Habib Diallo almost takes the roof off!4 minutes in and Senegal have a dream start. 🤩🎥 @ESbeINSPORTS
- twitter.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Africa Cup of Nations
ពហុ/កដ
Charles Konan Banny Stadium
ឣជកណ
Pierre Ghislain Atcho
កំពស់មធ្យម
185.5 cm
184.1 cm
អាយុមធ្យម
26.7 ឆ្នាំ
26.2 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Aliou Cisse
Emerse Fae
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
01
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Senegal
Senegal
ផព
11
Senegal
Senegal
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
ផព
31
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Senegal
Senegal