តារាង Stade Reims - Olympique de Marseille (1-0), Ligue 1 2024, France

តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Ligue 1
អ្នកចូលរួម
19 020
ពហុ/កដ
Stade Auguste-Delaune
ឣជកណ
Hakim Ben el Salem Hadj
កំពស់មធ្យម
182.5 cm
182.1 cm
អាយុមធ្យម
23.1 ឆ្នាំ
24 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Samba Diawara
Jean-Louis Gasset
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
21
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille
Stade Reims
Stade Reims
ផព
12
Stade Reims
Stade Reims
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille
ផព
41
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille
Stade Reims
Stade Reims
ផព
01
Stade Reims
Stade Reims
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille
ផព
11
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille
Stade Reims
Stade Reims