តារាង Stade Reims - Stade Rennais (2-1), Ligue 1 2024, France

តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Ligue 1
អ្នកចូលរួម
16 077
ពហុ/កដ
Stade Auguste-Delaune
ឣជកណ
Mathieu Vernice
កំពស់មធ្យម
182.1 cm
182.4 cm
អាយុមធ្យម
23.3 ឆ្នាំ
24.1 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Samba Diawara
Julien Stephan
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
31
Stade Rennais
Stade Rennais
Stade Reims
Stade Reims
ផព
30
Stade Rennais
Stade Rennais
Stade Reims
Stade Reims
ផព
31
Stade Reims
Stade Reims
Stade Rennais
Stade Rennais
ផព
23
Stade Reims
Stade Reims
Stade Rennais
Stade Rennais
ផព
02
Stade Rennais
Stade Rennais
Stade Reims
Stade Reims