វីដេអូ Stade Reims - Stade Rennais (2-1), Ligue 1 2024, France

STADE DE REIMS - STADE RENNAIS FC (2 - 1) - Résumé - (SdR - SRFC) / 2023-2024
STADE DE REIMS - STADE RENNAIS FC (2 - 1) - Résumé - (SdR - SRFC) / 2023-2024
- youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Ligue 1
អ្នកចូលរួម
16 077
ពហុ/កដ
Stade Auguste-Delaune
ឣជកណ
Mathieu Vernice
កំពស់មធ្យម
182.2 cm
182.6 cm
អាយុមធ្យម
23.2 ឆ្នាំ
24 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Samba Diawara
Julien Stephan
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
31
Stade Rennais
Stade Rennais
Stade Reims
Stade Reims
ផព
30
Stade Rennais
Stade Rennais
Stade Reims
Stade Reims
ផព
31
Stade Reims
Stade Reims
Stade Rennais
Stade Rennais
ផព
23
Stade Reims
Stade Reims
Stade Rennais
Stade Rennais
ផព
02
Stade Rennais
Stade Rennais
Stade Reims
Stade Reims