លទ្ធផល - Nîmes Olympique, France (បុរស)

Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

Nîmes Olympique

អ្នកតាមដាន 1110

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
10
FC Martigues
FC Martigues
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
42
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
FC Sochaux-Montbéliard
FC Sochaux-Montbéliard

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
12
FC Goal
FC Goal
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
10
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
Red Star FC
Red Star FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
01
US Orleans
US Orleans
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
01
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
FC Versailles 78
FC Versailles 78

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
21
Epinal
Epinal
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
11
Dijon FCO
Dijon FCO
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
11
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
Marignane Gignac FC
Marignane Gignac FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
32
Chamois Niortais FC
Chamois Niortais FC
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
21
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
SO Cholet
SO Cholet

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
31
AS Nancy Lorraine
AS Nancy Lorraine
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
11
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
FC Villefranche Beaujolais
FC Villefranche Beaujolais

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
01
LB Châteauroux
LB Châteauroux
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
10
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
US Avranches
US Avranches

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
00
Le Mans FC
Le Mans FC
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
20
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
FC Rouen
FC Rouen

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
10
FC Sochaux-Montbéliard
FC Sochaux-Montbéliard
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
12
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
FC Goal
FC Goal

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
20
Red Star FC
Red Star FC
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
23
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
US Orleans
US Orleans

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
60
FC Versailles 78
FC Versailles 78
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
13
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
Epinal
Epinal

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
00
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
Dijon FCO
Dijon FCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
11
Marignane Gignac FC
Marignane Gignac FC
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
10
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
Chamois Niortais FC
Chamois Niortais FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
02
SO Cholet
SO Cholet
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
10
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
AS Nancy Lorraine
AS Nancy Lorraine

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
11
FC Villefranche Beaujolais
FC Villefranche Beaujolais
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
22
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
LB Châteauroux
LB Châteauroux

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
20
US Avranches
US Avranches
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
11
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
Le Mans FC
Le Mans FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
11
FC Rouen
FC Rouen
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
11
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
FC Martigues
FC Martigues

ទាំងអស់

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ