លទ្ធផល - Stade Reims, France (បុរស)

Stade Reims
Stade Reims

Stade Reims

អ្នកតាមដាន 4114

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
00
Stade Reims
Stade Reims
Lille OSC
Lille OSC

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
00
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
00
Stade Reims
Stade Reims
Stade Rennais
Stade Rennais

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
00
FC Nantes
FC Nantes
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
Stade Reims
Stade Reims
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
Angers SCO
Angers SCO
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
00
Stade Reims
Stade Reims
Montpellier HSC
Montpellier HSC

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
AJ Auxerre
AJ Auxerre
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
00
Stade Reims
Stade Reims
Brest
Brest

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
Toulouse FC
Toulouse FC
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
00
Le Havre
Le Havre
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
Stade Reims
Stade Reims
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
Stade Reims
Stade Reims
Racing Club de Lens
Racing Club de Lens

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
RC Strasbourg
RC Strasbourg
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
00
Stade Reims
Stade Reims
AS Monaco
AS Monaco

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
00
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
00
Stade Reims
Stade Reims
OGC Nice
OGC Nice

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
00
Stade Reims
Stade Reims
Le Havre
Le Havre

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
00
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
00
Stade Reims
Stade Reims
FC Nantes
FC Nantes

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
00
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
00
Stade Reims
Stade Reims
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
00
Stade Rennais
Stade Rennais
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
00
AS Monaco
AS Monaco
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
00
Stade Reims
Stade Reims
AJ Auxerre
AJ Auxerre

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
00
Brest
Brest
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
00
Stade Reims
Stade Reims
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
00
Stade Reims
Stade Reims
RC Strasbourg
RC Strasbourg

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
00
Racing Club de Lens
Racing Club de Lens
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
00
Stade Reims
Stade Reims
Toulouse FC
Toulouse FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
00
Montpellier HSC
Montpellier HSC
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
00
OGC Nice
OGC Nice
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
00
Stade Reims
Stade Reims
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
00
Lille OSC
Lille OSC
Stade Reims
Stade Reims