តារាង - WC QF, Africa 2023/2025, International

WC QF, Africa
WC QF, Africa

WC QF, Africa

អ្នកតាមដាន 1.8M

13
18
WC QF, Africa - Group A
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Egypt
Egypt
4
3
1
0
11
2
9
10
2
Guinea-Bissau
Guinea-Bissau
4
1
3
0
3
2
1
6
3
Burkina Faso
Burkina Faso
4
1
2
1
7
5
2
5
4
Sierra Leone
Sierra Leone
4
1
2
1
4
5
-1
5
5
Ethiopia
Ethiopia
4
0
3
1
1
4
-3
3
6
Djibouti
Djibouti
4
0
1
3
2
10
-8
1

Qualified
Playoffs
WC QF, Africa - Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Sudan
Sudan
4
3
1
0
7
1
6
10
2
Senegal
Senegal
4
2
2
0
6
1
5
8
3
DR Congo
DR Congo
4
2
1
1
4
2
2
7
4
Togo
Togo
4
0
3
1
2
3
-1
3
5
South Sudan
South Sudan
4
0
2
2
1
8
-7
2
6
Mauritania
Mauritania
4
0
1
3
0
5
-5
1

Qualified
Playoffs
WC QF, Africa - Group C
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Rwanda
Rwanda
4
2
1
1
3
1
2
7
2
South Africa
South Africa
4
2
1
1
6
5
1
7
3
Benin
Benin
4
2
1
1
4
3
1
7
4
Lesotho
Lesotho
4
1
2
1
3
2
1
5
5
Nigeria
Nigeria
4
0
3
1
4
5
-1
3
6
Zimbabwe
Zimbabwe
4
0
2
2
2
6
-4
2

Qualified
Playoffs
WC QF, Africa - Group D
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Cameroon
Cameroon
4
2
2
0
9
3
6
8
2
Libya
Libya
4
2
1
1
4
3
1
7
3
Cape Verde
Cape Verde
4
2
1
1
4
4
0
7
4
Angola
Angola
4
1
3
0
2
1
1
6
5
Mauritius
Mauritius
4
1
1
2
3
6
-3
4
6
Eswatini
Eswatini
4
0
0
4
1
6
-5
0

Qualified
Playoffs
WC QF, Africa - Group E
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Morocco
Morocco
3
3
0
0
10
1
9
9
2
Tanzania
Tanzania
3
2
0
1
2
2
0
6
3
Niger
Niger
2
1
0
1
2
2
0
3
4
Zambia
Zambia
4
1
0
3
6
7
-1
3
5
Congo Republic
Congo Republic
2
0
0
2
2
10
-8
0

Qualified
Playoffs
WC QF, Africa - Group F
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
4
3
1
0
12
0
12
10
2
Gabon
Gabon
4
3
0
1
7
5
2
9
3
Burundi
Burundi
4
2
1
1
8
6
2
7
4
Kenya
Kenya
4
1
2
1
7
3
4
5
5
Gambia
Gambia
4
1
0
3
9
9
0
3
6
Seychelles
Seychelles
4
0
0
4
2
22
-20
0

Qualified
Playoffs
WC QF, Africa - Group G
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Algeria
Algeria
4
3
0
1
8
4
4
9
2
Mozambique
Mozambique
4
3
0
1
6
5
1
9
3
Botswana
Botswana
4
2
0
2
6
5
1
6
4
Guinea
Guinea
4
2
0
2
4
4
0
6
5
Uganda
Uganda
4
2
0
2
4
4
0
6
6
Somalia
Somalia
4
0
0
4
3
9
-6
0

Qualified
Playoffs
WC QF, Africa - Group H
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Tunisia
Tunisia
4
3
1
0
6
0
6
10
2
Namibia
Namibia
4
2
2
0
6
1
5
8
3
Liberia
Liberia
4
2
1
1
5
2
3
7
4
Malawi
Malawi
4
2
0
2
4
3
1
6
5
Equatorial Guinea
Equatorial Guinea
4
1
0
3
1
7
-6
3
6
Sao Tome and Principe
Sao Tome and Principe
4
0
0
4
1
10
-9
0

Qualified
Playoffs
WC QF, Africa - Group I
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Comoros
Comoros
4
3
0
1
8
4
4
9
2
Ghana
Ghana
4
3
0
1
7
5
2
9
3
Madagascar
Madagascar
4
2
1
1
5
2
3
7
4
Mali
Mali
4
1
2
1
5
4
1
5
5
Central African Republic
Central African Republic
4
1
1
2
7
9
-2
4
6
Chad
Chad
4
0
0
4
1
9
-8
0

Qualified
Playoffs