ស្ថិតិ Ghana U20 - Senegal U20 (1-0), U20 African Games 2024, International Youth

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ទាត់បាល់ជ្រុង

7
3
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U20 African Games
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
01
Ghana
Ghana U20
Senegal
Senegal U20
ផព
02
Ghana
Ghana U20
Senegal
Senegal U20