តារាង Senegal U20 - Uganda U20 (0-1), U20 African Games 2024, International Youth

U20 African Games - Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Uganda
Uganda U20
3
3
0
0
4
1
3
9
2
Senegal
Senegal U20
3
2
0
1
4
3
1
6
3
Nigeria
Nigeria U20
3
1
0
2
4
5
-1
3
4
South Sudan
South Sudan U20
3
0
0
3
0
3
-3
0

Playoffs
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U20 African Games
សំណុ