លទ្ធផល - Angers SCO, France (បុរស)

Angers SCO
Angers SCO

Angers SCO

អ្នកតាមដាន 2517

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
ផព
00
Angers SCO
Angers SCO
USL Dunkerque
USL Dunkerque

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
ផព
12
FC Annecy
FC Annecy
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
ផព
21
Angers SCO
Angers SCO
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
ផព
31
Paris FC
Paris FC
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
12
Guingamp
Guingamp
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
21
Angers SCO
Angers SCO
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
00
Grenoble Foot 38
Grenoble Foot 38
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
11
Angers SCO
Angers SCO
Stade Lavallois
Stade Lavallois

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
24
US Concarneau
US Concarneau
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
13
Angers SCO
Angers SCO
Amiens SC
Amiens SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
31
Angers SCO
Angers SCO
Athletic Club Ajaccio
Athletic Club Ajaccio

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
20
SM Caen
SM Caen
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
03
Angers SCO
Angers SCO
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
10
AJ Auxerre
AJ Auxerre
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
21
Angers SCO
Angers SCO
Rodez Aveyron Football
Rodez Aveyron Football

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
10
FC Girondins de Bordeaux
FC Girondins de Bordeaux
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
32
Angers SCO
Angers SCO
US Quevilly-Rouen
US Quevilly-Rouen

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
20
SC Bastia
SC Bastia
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
10
Angers SCO
Angers SCO
Guingamp
Guingamp

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
14
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
10
Angers SCO
Angers SCO
Grenoble Foot 38
Grenoble Foot 38

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
11
Athletic Club Ajaccio
Athletic Club Ajaccio
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
30
Angers SCO
Angers SCO
SM Caen
SM Caen

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
44
Pau FC
Pau FC
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
20
Angers SCO
Angers SCO
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
20
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
20
Angers SCO
Angers SCO
FC Girondins de Bordeaux
FC Girondins de Bordeaux

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
14
Amiens SC
Amiens SC
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
20
Angers SCO
Angers SCO
US Concarneau
US Concarneau

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
01
US Quevilly-Rouen
US Quevilly-Rouen
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
20
Angers SCO
Angers SCO
SC Bastia
SC Bastia

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
41
Rodez Aveyron Football
Rodez Aveyron Football
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
20
Angers SCO
Angers SCO
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
01
USL Dunkerque
USL Dunkerque
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
22
Angers SCO
Angers SCO
AJ Auxerre
AJ Auxerre

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
00
Angers SCO
Angers SCO
FC Annecy
FC Annecy

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
10
Stade Lavallois
Stade Lavallois
Angers SCO
Angers SCO

ទាំងអស់

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ