លទ្ធផល - ESTAC Troyes, France (បុរស)

ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ESTAC Troyes

អ្នកតាមដាន 1426

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
31
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
Grenoble Foot 38
Grenoble Foot 38

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
50
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
21
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
FC Girondins de Bordeaux
FC Girondins de Bordeaux

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
00
SM Caen
SM Caen
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
10
US Concarneau
US Concarneau
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
31
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
Athletic Club Ajaccio
Athletic Club Ajaccio

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
11
Pau FC
Pau FC
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
14
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
20
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
Amiens SC
Amiens SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
01
FC Girondins de Bordeaux
FC Girondins de Bordeaux
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
01
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
Guingamp
Guingamp

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
10
Athletic Club Ajaccio
Athletic Club Ajaccio
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
21
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
SM Caen
SM Caen

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
22
Paris FC
Paris FC
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
00
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
US Concarneau
US Concarneau

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
11
Valenciennes FC
Valenciennes FC
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
01
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
21
Rodez Aveyron Football
Rodez Aveyron Football
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
12
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
AJ Auxerre
AJ Auxerre

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
00
FC Annecy
FC Annecy
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
22
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
US Quevilly-Rouen
US Quevilly-Rouen

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
32
SC Bastia
SC Bastia
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
00
Grenoble Foot 38
Grenoble Foot 38
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
31
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
Stade Lavallois
Stade Lavallois

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
22
USL Dunkerque
USL Dunkerque
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
00
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
USL Dunkerque
USL Dunkerque

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
00
Guingamp
Guingamp
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
00
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
SC Bastia
SC Bastia

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
00
US Quevilly-Rouen
US Quevilly-Rouen
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
00
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
Rodez Aveyron Football
Rodez Aveyron Football

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
00
AJ Auxerre
AJ Auxerre
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
00
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
00
Angers SCO
Angers SCO
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
00
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
00
Amiens SC
Amiens SC
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
00
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
00
Stade Lavallois
Stade Lavallois
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
00
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
FC Annecy
FC Annecy