លទ្ធផល - Olympique Lyon, France (បុរស)

Olympique Lyon
Olympique Lyon

Olympique Lyon

អ្នកតាមដាន 35k

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
21
Olympique Lyon
Olympique Lyon
RC Strasbourg
RC Strasbourg

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
01
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
34
Lille OSC
Lille OSC
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
32
Olympique Lyon
Olympique Lyon
AS Monaco
AS Monaco

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
41
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
43
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Brest
Brest

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
13
FC Nantes
FC Nantes
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
11
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Stade Reims
Stade Reims

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
23
Toulouse FC
Toulouse FC
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
02
FC Lorient
FC Lorient
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
03
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Racing Club de Lens
Racing Club de Lens

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
12
FC Metz
FC Metz
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
10
Olympique Lyon
Olympique Lyon
OGC Nice
OGC Nice

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
12
Montpellier HSC
Montpellier HSC
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
10
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
23
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Stade Rennais
Stade Rennais

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
31
Le Havre
Le Havre
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
10
Olympique Lyon
Olympique Lyon
FC Nantes
FC Nantes

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
01
AS Monaco
AS Monaco
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
30
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Toulouse FC
Toulouse FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
30
Olympique de Marseille
Olympique de Marseille
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
32
Racing Club de Lens
Racing Club de Lens
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
02
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Lille OSC
Lille OSC

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
01
Stade Rennais
Stade Rennais
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
11
Olympique Lyon
Olympique Lyon
FC Metz
FC Metz

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
12
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Clermont Foot 63
Clermont Foot 63

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
33
Olympique Lyon
Olympique Lyon
FC Lorient
FC Lorient

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
20
Stade Reims
Stade Reims
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
10
Brest
Brest
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
00
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Le Havre
Le Havre

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
14
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
00
OGC Nice
OGC Nice
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
14
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Montpellier HSC
Montpellier HSC

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
21
RC Strasbourg
RC Strasbourg
Olympique Lyon
Olympique Lyon

ទាំងអស់

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ