លទ្ធផល - Paris FC, France (បុរស)

Paris FC
Paris FC

Paris FC

អ្នកតាមដាន 1229

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
ផព
11
SC Bastia
SC Bastia
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
ផព
21
Paris FC
Paris FC
Guingamp
Guingamp

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
ផព
20
AJ Auxerre
AJ Auxerre
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
ផព
31
Paris FC
Paris FC
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
10
Rodez Aveyron Football
Rodez Aveyron Football
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
21
Paris FC
Paris FC
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
12
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
21
Paris FC
Paris FC
Grenoble Foot 38
Grenoble Foot 38

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
33
FC Girondins de Bordeaux
FC Girondins de Bordeaux
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
20
Paris FC
Paris FC
Athletic Club Ajaccio
Athletic Club Ajaccio

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
01
SM Caen
SM Caen
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
00
Paris FC
Paris FC
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
00
US Quevilly-Rouen
US Quevilly-Rouen
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
22
US Concarneau
US Concarneau
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
11
Paris FC
Paris FC
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
11
Amiens SC
Amiens SC
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
12
Paris FC
Paris FC
USL Dunkerque
USL Dunkerque

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
11
Stade Lavallois
Stade Lavallois
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
21
Paris FC
Paris FC
FC Annecy
FC Annecy

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
22
Paris FC
Paris FC
US Quevilly-Rouen
US Quevilly-Rouen

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
01
Valenciennes FC
Valenciennes FC
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
20
Paris FC
Paris FC
Rodez Aveyron Football
Rodez Aveyron Football

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
01
Guingamp
Guingamp
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
12
Paris FC
Paris FC
FC Girondins de Bordeaux
FC Girondins de Bordeaux

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
10
Paris FC
Paris FC
SC Bastia
SC Bastia

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
01
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
22
Paris FC
Paris FC
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
13
USL Dunkerque
USL Dunkerque
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
02
Paris FC
Paris FC
AJ Auxerre
AJ Auxerre

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
22
FC Annecy
FC Annecy
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
01
Paris FC
Paris FC
Stade Lavallois
Stade Lavallois

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
21
Athletic Club Ajaccio
Athletic Club Ajaccio
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
30
Paris FC
Paris FC
Amiens SC
Amiens SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
20
Angers SCO
Angers SCO
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
30
Paris FC
Paris FC
US Concarneau
US Concarneau

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
20
Pau FC
Pau FC
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
20
Grenoble Foot 38
Grenoble Foot 38
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
02
Paris FC
Paris FC
SM Caen
SM Caen

ទាំងអស់

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ