លទ្ធផល - Pau FC, France (បុរស)

Pau FC
Pau FC

Pau FC

អ្នកតាមដាន 370

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
ផព
32
FC Girondins de Bordeaux
FC Girondins de Bordeaux
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
ផព
12
Pau FC
Pau FC
SC Bastia
SC Bastia

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
ផព
21
Angers SCO
Angers SCO
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
ផព
12
Pau FC
Pau FC
Guingamp
Guingamp

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
22
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
30
Pau FC
Pau FC
Stade Lavallois
Stade Lavallois

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
14
Valenciennes FC
Valenciennes FC
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
11
Pau FC
Pau FC
Athletic Club Ajaccio
Athletic Club Ajaccio

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
23
Amiens SC
Amiens SC
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
20
Pau FC
Pau FC
US Concarneau
US Concarneau

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
10
USL Dunkerque
USL Dunkerque
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
23
Pau FC
Pau FC
SM Caen
SM Caen

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
01
Grenoble Foot 38
Grenoble Foot 38
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
02
Pau FC
Pau FC
US Quevilly-Rouen
US Quevilly-Rouen

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
11
Paris FC
Paris FC
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
22
Pau FC
Pau FC
AJ Auxerre
AJ Auxerre

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
00
FC Annecy
FC Annecy
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
01
Pau FC
Pau FC
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
21
Rodez Aveyron Football
Rodez Aveyron Football
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
11
Pau FC
Pau FC
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
11
Stade Lavallois
Stade Lavallois
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
31
Pau FC
Pau FC
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
11
Pau FC
Pau FC
USL Dunkerque
USL Dunkerque

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
12
US Concarneau
US Concarneau
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
12
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
44
Pau FC
Pau FC
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
32
Pau FC
Pau FC
Grenoble Foot 38
Grenoble Foot 38

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
20
Athletic Club Ajaccio
Athletic Club Ajaccio
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
22
US Quevilly-Rouen
US Quevilly-Rouen
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
10
Pau FC
Pau FC
Amiens SC
Amiens SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
14
SC Bastia
SC Bastia
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
03
Pau FC
Pau FC
FC Annecy
FC Annecy

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
22
AJ Auxerre
AJ Auxerre
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
22
Pau FC
Pau FC
Rodez Aveyron Football
Rodez Aveyron Football

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
40
Guingamp
Guingamp
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
20
Pau FC
Pau FC
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
20
SM Caen
SM Caen
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
30
Pau FC
Pau FC
FC Girondins de Bordeaux
FC Girondins de Bordeaux

ទាំងអស់

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ