លទ្ធផល - Red Star FC, France (បុរស)

Red Star FC
Red Star FC

Red Star FC

អ្នកតាមដាន 892

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
42
Red Star FC
Red Star FC
Epinal
Epinal

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
21
US Orleans
US Orleans
Red Star FC
Red Star FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
12
Red Star FC
Red Star FC
FC Versailles 78
FC Versailles 78

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
10
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
Red Star FC
Red Star FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
02
Red Star FC
Red Star FC
Dijon FCO
Dijon FCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
02
Marignane Gignac FC
Marignane Gignac FC
Red Star FC
Red Star FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
21
Red Star FC
Red Star FC
Chamois Niortais FC
Chamois Niortais FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
11
SO Cholet
SO Cholet
Red Star FC
Red Star FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
11
Red Star FC
Red Star FC
AS Nancy Lorraine
AS Nancy Lorraine

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
02
FC Villefranche Beaujolais
FC Villefranche Beaujolais
Red Star FC
Red Star FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
00
Red Star FC
Red Star FC
LB Châteauroux
LB Châteauroux

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
00
US Avranches
US Avranches
Red Star FC
Red Star FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
21
Red Star FC
Red Star FC
FC Goal
FC Goal

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
41
Red Star FC
Red Star FC
Le Mans FC
Le Mans FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
10
FC Rouen
FC Rouen
Red Star FC
Red Star FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
20
Red Star FC
Red Star FC
FC Martigues
FC Martigues

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
22
FC Sochaux-Montbéliard
FC Sochaux-Montbéliard
Red Star FC
Red Star FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
21
Red Star FC
Red Star FC
US Orleans
US Orleans

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
22
FC Versailles 78
FC Versailles 78
Red Star FC
Red Star FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
20
Red Star FC
Red Star FC
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
31
Dijon FCO
Dijon FCO
Red Star FC
Red Star FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
21
Red Star FC
Red Star FC
Marignane Gignac FC
Marignane Gignac FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
11
Chamois Niortais FC
Chamois Niortais FC
Red Star FC
Red Star FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
20
Red Star FC
Red Star FC
SO Cholet
SO Cholet

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
11
AS Nancy Lorraine
AS Nancy Lorraine
Red Star FC
Red Star FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
20
Red Star FC
Red Star FC
FC Villefranche Beaujolais
FC Villefranche Beaujolais

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
12
LB Châteauroux
LB Châteauroux
Red Star FC
Red Star FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
30
Red Star FC
Red Star FC
US Avranches
US Avranches

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
12
Le Mans FC
Le Mans FC
Red Star FC
Red Star FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
32
Red Star FC
Red Star FC
FC Rouen
FC Rouen

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
01
FC Martigues
FC Martigues
Red Star FC
Red Star FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
20
Red Star FC
Red Star FC
FC Sochaux-Montbéliard
FC Sochaux-Montbéliard

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
31
FC Goal
FC Goal
Red Star FC
Red Star FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
12
Epinal
Epinal
Red Star FC
Red Star FC

ទាំងអស់

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ