តារាង - Senegal, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Senegal
Senegal

Senegal

អ្នកតាមដាន 19.2k

WC QF, Africa - Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Sudan
Sudan
4
3
1
0
7
1
6
10
2
Senegal
Senegal
4
2
2
0
6
1
5
8
3
DR Congo
DR Congo
4
2
1
1
4
2
2
7
4
Togo
Togo
4
0
3
1
2
3
-1
3
5
South Sudan
South Sudan
4
0
2
2
1
8
-7
2
6
Mauritania
Mauritania
4
0
1
3
0
5
-5
1

Qualified
Playoffs
Africa Cup of Nations - Group Stage, Group C
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Senegal
Senegal
3
3
0
0
8
1
7
9
2
Cameroon
Cameroon
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
Guinea
Guinea
3
1
1
1
2
3
-1
4
4
Gambia
Gambia
3
0
0
3
2
7
-5
0

Round of 16
Possible round of 16
African Nations Championship - Group Stage, Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Senegal
Senegal
3
2
0
1
4
1
3
6
2
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
3
1
1
1
3
2
1
4
3
Uganda
Uganda
3
1
1
1
2
3
-1
4
4
DR Congo
DR Congo
3
0
2
1
0
3
-3
2

Quarterfinal