ទាំងអស់ - Valenciennes FC, France (បុរស)

Valenciennes FC
Valenciennes FC

Valenciennes FC

អ្នកតាមដាន 594

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
ផព
30
SM Caen
SM Caen
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
ផព
21
Valenciennes FC
Valenciennes FC
US Quevilly-Rouen
US Quevilly-Rouen

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
ផព
01
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
ផព
20
Valenciennes FC
Valenciennes FC
Grenoble Foot 38
Grenoble Foot 38

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
10
Valenciennes FC
Valenciennes FC
Athletic Club Ajaccio
Athletic Club Ajaccio

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
21
Paris FC
Paris FC
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
14
Valenciennes FC
Valenciennes FC
Pau FC
Pau FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
21
FC Annecy
FC Annecy
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
02
Valenciennes FC
Valenciennes FC
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
30
Guingamp
Guingamp
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
Angers SCO
Angers SCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
00
AJ Auxerre
AJ Auxerre
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
02
Valenciennes FC
Valenciennes FC
Rodez Aveyron Football
Rodez Aveyron Football

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
21
USL Dunkerque
USL Dunkerque
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
11
Valenciennes FC
Valenciennes FC
Stade Lavallois
Stade Lavallois

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
10
US Concarneau
US Concarneau
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
31
Valenciennes FC
Valenciennes FC
SC Bastia
SC Bastia

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
31
FC Girondins de Bordeaux
FC Girondins de Bordeaux
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
01
Valenciennes FC
Valenciennes FC
Amiens SC
Amiens SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
21
Athletic Club Ajaccio
Athletic Club Ajaccio
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
01
Valenciennes FC
Valenciennes FC
Paris FC
Paris FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
31
Pau FC
Pau FC
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
FC Annecy
FC Annecy

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
00
US Quevilly-Rouen
US Quevilly-Rouen
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
01
Valenciennes FC
Valenciennes FC
USL Dunkerque
USL Dunkerque

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
20
Angers SCO
Angers SCO
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
22
Valenciennes FC
Valenciennes FC
SM Caen
SM Caen

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
33
Grenoble Foot 38
Grenoble Foot 38
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
11
Valenciennes FC
Valenciennes FC
ESTAC Troyes
ESTAC Troyes

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
10
Stade Lavallois
Stade Lavallois
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
01
Valenciennes FC
Valenciennes FC
US Concarneau
US Concarneau

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
00
Amiens SC
Amiens SC
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
12
Valenciennes FC
Valenciennes FC
FC Girondins de Bordeaux
FC Girondins de Bordeaux

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
00
AS Saint-Etienne
AS Saint-Etienne
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
01
Rodez Aveyron Football
Rodez Aveyron Football
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
00
Valenciennes FC
Valenciennes FC
Guingamp
Guingamp

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
30
SC Bastia
SC Bastia
Valenciennes FC
Valenciennes FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
14
Valenciennes FC
Valenciennes FC
AJ Auxerre
AJ Auxerre

ទាំងអស់

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ