លទ្ធផល - Championnat National 2023/2024, Benin

Championnat National
Championnat National

Championnat National

អ្នកតាមដាន 212

21
23

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
20
Coton Sport Benin
Coton Sport Benin
Dadjè FC d'Aplahoué
Dadjè FC d'Aplahoué

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
30
Adjidja FC
Adjidja FC
Aïnonvi FC
Aïnonvi FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
00
AS Police
AS Police
Aïnonvi FC
Aïnonvi FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
11
Ayéma d'Adjarra FC
Ayéma d'Adjarra FC
Jeunesse Sportive de Ouidah
Jeunesse Sportive de Ouidah

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
31
Requins de l'Atlantique FC
Requins de l'Atlantique FC
Coton Sport Benin
Coton Sport Benin

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
10
AS du Port Autonome de Cotonou FC
AS du Port Autonome de Cotonou FC
AS Cotonou
AS Cotonou

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
10
AS Police
AS Police
Requins de l'Atlantique FC
Requins de l'Atlantique FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
21
Dynamo Abomey FC
Dynamo Abomey FC
AS Loto FC
AS Loto FC