លទ្ធផល - Ligue 1 2023/2024, Senegal

Ligue 1
Ligue 1

Ligue 1

អ្នកតាមដាន 3923

28
8

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
10
Jamono Fatick
Jamono Fatick
Sonacos
Sonacos
ផព
10
Teungueth FC
Teungueth FC
Casa Sport
Casa Sport

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
00
ASC Diambars
ASC Diambars
AS Pikine
AS Pikine

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
12
ASC Linguere
ASC Linguere
ASC Jaraaf
ASC Jaraaf

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
11
ASC Diambars
ASC Diambars
Dakar Sacre Coeur
Dakar Sacre Coeur

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
02
Jamono Fatick
Jamono Fatick
ASC Jaraaf
ASC Jaraaf

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
32
Casa Sport
Casa Sport
Teungueth FC
Teungueth FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
21
US Ouakam
US Ouakam
ASC Diambars
ASC Diambars
ផព
31
AS Pikine
AS Pikine
Casa Sport
Casa Sport

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
00
Teungueth FC
Teungueth FC
ASC Jaraaf
ASC Jaraaf

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
00
Teungueth FC
Teungueth FC
Dakar Sacre Coeur
Dakar Sacre Coeur

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
20
Dakar Sacre Coeur
Dakar Sacre Coeur
AS Pikine
AS Pikine

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
02
Generation Foot
Generation Foot
Jamono Fatick
Jamono Fatick

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
00
US Ouakam
US Ouakam
Teungueth FC
Teungueth FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
02
Sonacos
Sonacos
Dakar Sacre Coeur
Dakar Sacre Coeur