តារាង - U17 WC 2023, International Youth

U17 WC
U17 WC

U17 WC

អ្នកតាមដាន 30.1k

10
2
U17 WC - Group A
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Morocco
Morocco U17
3
2
0
1
5
3
2
6
2
Ecuador
Ecuador U17
3
1
2
0
4
2
2
5
3
Indonesia
Indonesia U17
3
0
2
1
3
5
-2
2
4
Panama
Panama U17
3
0
2
1
2
4
-2
2

Playoffs
U17 WC - Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Spain
Spain U17
3
2
1
0
5
2
3
7
2
Mali
Mali U17
3
2
0
1
8
2
6
6
3
Uzbekistan
Uzbekistan U17
3
1
1
1
5
5
0
4
4
Canada
Canada U17
3
0
0
3
1
10
-9
0

Playoffs
U17 WC - Group C
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
England
England U17
3
2
0
1
13
3
10
6
2
Brazil
Brazil U17
3
2
0
1
13
4
9
6
3
Iran
Iran U17
3
2
0
1
9
4
5
6
4
New Caledonia
New Caledonia U17
3
0
0
3
0
24
-24
0

Playoffs
U17 WC - Group D
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Argentina
Argentina U17
3
2
0
1
8
3
5
6
2
Senegal
Senegal U17
3
2
0
1
6
4
2
6
3
Japan
Japan U17
3
2
0
1
4
3
1
6
4
Poland
Poland U17
3
0
0
3
1
9
-8
0

Playoffs
U17 WC - Group E
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
France
France U17
3
3
0
0
7
0
7
9
2
USA
USA U17
3
2
0
1
5
5
0
6
3
Burkina Faso
Burkina Faso U17
3
1
0
2
3
6
-3
3
4
Korea Republic
Korea Republic U17
3
0
0
3
2
6
-4
0

Playoffs
U17 WC - Group F
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Germany
Germany U17
3
3
0
0
9
2
7
9
2
Mexico
Mexico U17
3
1
1
1
7
5
2
4
3
Venezuela
Venezuela U17
3
1
1
1
5
5
0
4
4
New Zealand
New Zealand U17
3
0
0
3
1
10
-9
0

Playoffs