ស្ថិតិ FC Annecy - Angers SCO (1-2), Ligue 2 2024, France

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

កម្មសិទ្ធិ

53%
47%

ទាត់បាល់ជ្រុង

3
2

ជំហរក្រៅល្បែង

0
5

ហ្វីឃីក

11
10

បោះបាល់

34
37
ស៊ុត

គ្រាប់បាល់ស៊ុតសរុប

12
11

ស៊ុតមិនចំទី

6
5

ស៊ុតចំទី

4
4

គ្រាប់បាល់ដែលបានទប់

2
2
ប៉ះសេ

ឆ្លងកាត់ដោយជោគជ័យ

360
303
គ្រាប់បាល់ដណ្ដើមគ្នាពីនាក់
ការការពារ

ដំណោះស្រាយជោគជ័យ

27
14

គ្រាប់បាល់ដែលទប់មិនឱ្យចូលទីសរុប

15
9

កំហុសដែលបានកើតឡើង

10
12
គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទី

រក្សាទុក

2
3
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Ligue 2
អ្នកចូលរួម
13 063
ពហុ/កដ
Parc des Sports
ឣជកណ
Romain Lissorgue
កំពស់មធ្យម
181.5 cm
183.4 cm
អាយុមធ្យម
26.3 ឆ្នាំ
25 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Laurent Guyot
Alexandre Dujeux
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
00
Angers SCO
Angers SCO
FC Annecy
FC Annecy