វីដេអូ FC Annecy - Angers SCO (1-2), Ligue 2 2024, France

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Ligue 2
អ្នកចូលរួម
13 063
ពហុ/កដ
Parc des Sports
ឣជកណ
Romain Lissorgue
កំពស់មធ្យម
181.5 cm
183.4 cm
អាយុមធ្យម
26 ឆ្នាំ
25 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Laurent Guyot
Alexandre Dujeux
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
00
Angers SCO
Angers SCO
FC Annecy
FC Annecy