តារាង Guinea - Senegal (0-2), Africa Cup of Nations 2024, International

Guinea
Guinea
0-2
ផព
Senegal
Senegal
Africa Cup of Nations - Group Stage, Group C
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Senegal
Senegal
3
3
0
0
8
1
7
9
2
Cameroon
Cameroon
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
Guinea
Guinea
3
1
1
1
2
3
-1
4
4
Gambia
Gambia
3
0
0
3
2
7
-5
0

Round of 16
Possible round of 16
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Africa Cup of Nations
ពហុ/កដ
Charles Konan Banny Stadium
ឣជកណ
Pacifique Ndabihawenimana
កំពស់មធ្យម
181.7 cm
185.5 cm
អាយុមធ្យម
25.6 ឆ្នាំ
26.7 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Kaba Diawara
Aliou Cisse
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
00
Senegal
Senegal
Guinea
Guinea