វីដេអូ Guinea - Senegal (0-2), Africa Cup of Nations 2024, International

Guinea
Guinea
0-2
ផព
Senegal
Senegal
HIGHLIGHTS | Guinea 🆚 Senegal #TotalEnergiesAFCON2023 - MD3 Group C
HIGHLIGHTS | Guinea 🆚 Senegal #TotalEnergiesAFCON2023 - MD3 Group C
- youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Africa Cup of Nations
ពហុ/កដ
Charles Konan Banny Stadium
ឣជកណ
Pacifique Ndabihawenimana
កំពស់មធ្យម
181.7 cm
185.5 cm
អាយុមធ្យម
25.5 ឆ្នាំ
26.7 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Kaba Diawara
Aliou Cisse
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
00
Senegal
Senegal
Guinea
Guinea