តារាង Senegal U20 - Nigeria U20 (3-2), U20 African Games 2024, International Youth

U20 African Games - Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Uganda
Uganda U20
3
3
0
0
4
1
3
9
2
Senegal
Senegal U20
3
2
0
1
4
3
1
6
3
Nigeria
Nigeria U20
3
1
0
2
4
5
-1
3
4
South Sudan
South Sudan U20
3
0
0
3
0
3
-3
0

Playoffs
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
U20 African Games
កំពស់មធ្យម
177.8 cm
174.9 cm
អាយុមធ្យម
20 ឆ្នាំ
19.3 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Malick Daf
Ladan Isah Bosso
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
10
Senegal
Senegal U20
Nigeria
Nigeria U20
ផព
21
Senegal
Senegal U20
Nigeria
Nigeria U20
ផព
10
Nigeria
Nigeria U20
Senegal
Senegal U20
ផព
13
Senegal
Senegal U20
Nigeria
Nigeria U20