លទ្ធផល - Comoros, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Comoros
Comoros

Comoros

អ្នកតាមដាន 270

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
02
Chad
Chad
Comoros
Comoros

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
21
Madagascar
Madagascar
Comoros
Comoros

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
10
Comoros
Comoros
Ghana
Ghana

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
42
Comoros
Comoros
Central African Republic
Central African Republic

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
20
Malawi
Malawi
Comoros
Comoros

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
21
Zambia
Zambia
Comoros
Comoros

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
03
Seychelles
Seychelles
Comoros
Comoros

Qualification round 1
ផព
51
Palestine
Palestine
Comoros
Comoros

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
Comoros
Comoros
Mali
Mali

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
Comoros
Comoros
Chad
Chad

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
00
Mali
Mali
Comoros
Comoros

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
Central African Republic
Central African Republic
Comoros
Comoros

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
00
Comoros
Comoros
Madagascar
Madagascar

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
Ghana
Ghana
Comoros
Comoros