តារាង - Comoros, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Comoros
Comoros

Comoros

អ្នកតាមដាន 270

WC QF, Africa - Group I
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Comoros
Comoros
4
3
0
1
8
4
4
9
2
Ghana
Ghana
4
3
0
1
7
5
2
9
3
Madagascar
Madagascar
4
2
1
1
5
2
3
7
4
Mali
Mali
4
1
2
1
5
4
1
5
5
Central African Republic
Central African Republic
4
1
1
2
7
9
-2
4
6
Chad
Chad
4
0
0
4
1
9
-8
0

Qualified
Playoffs
COSAFA Cup - Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Malawi
Malawi
3
3
0
0
5
0
5
9
2
Zambia
Zambia
3
2
0
1
6
4
2
6
3
Comoros
Comoros
3
1
0
2
4
4
0
3
4
Seychelles
Seychelles
3
0
0
3
2
9
-7
0

Playoffs