ស្ថិតិ - U20 WC 2023, International Youth

U20 WC
U20 WC

U20 WC

អ្នកតាមដាន 123.9k

20
12

ពិន្ទុខ្ពស់

Cesare CasadeiItaly
Cesare Casadei
Italy U20
7
Marcos LeonardoBrazil
Marcos Leonardo
Brazil U20
5
Oscar CortesColombia
Oscar Cortes
Colombia U20
4
Justin CueroEcuador
Justin Cuero
Ecuador U20
4
Cade CowellUSA
Cade Cowell
USA U20
3
Alan VirginiusFrance
Alan Virginius
France U20
3
Tomas AngelColombia
Tomas Angel
Colombia U20
3
Alejo VelizArgentina
Alejo Veliz
Argentina U20
3
Anan KhalailiIsrael
Anan Khalaili
Israel U20
3
Anderson DuarteUruguay
Anderson Duarte
Uruguay U20
3

ទាត់ជំនួយ

Lee Seung-wonRepublic of Korea
Lee Seung-won
Korea Republic U20
4
SavinhoBrazil
Savinho
Brazil U20
3
Nilson AnguloEcuador
Nilson Angulo
Ecuador U20
3
Diego LunaUSA
Diego Luna
USA U20
3
Fin ConchieNew Zealand
Fin Conchie
New Zealand U20
3
Umarli RahmonalievUzbekistan
Umarli Rahmonaliev
Uzbekistan U20
2
Tommaso BaldanziItaly
Tommaso Baldanzi
Italy U20
2
Cesare CasadeiItaly
Cesare Casadei
Italy U20
2
Maximo PerroneArgentina
Maximo Perrone
Argentina U20
2
Matheus MartinsBrazil
Matheus Martins
Brazil U20
2

តែតបាល់បញ្ចូលទី

Cesare CasadeiItaly
Cesare Casadei
Italy U20
3
Timotej JamborSlovakia
Timotej Jambor
Slovakia U20
2
Alejo VelizArgentina
Alejo Veliz
Argentina U20
2
Jean PedrosoBrazil
Jean Pedroso
Brazil U20
2
Choi Seok-HyunRepublic of Korea
Choi Seok-Hyun
Korea Republic U20
2
Dane ScarlettEngland
Dane Scarlett
England U20
1
Bashir Humphreys
Bashir Humphreys
England U20
1
Adam GaziSlovakia
Adam Gazi
Slovakia U20
1
Felix NzouangoFrance
Felix Nzouango
France U20
1
Marcos LeonardoBrazil
Marcos Leonardo
Brazil U20
1

បាល់ពិន័យបញ្ចូលទី

Cesare CasadeiItaly
Cesare Casadei
Italy U20
2
Lee Seung-wonRepublic of Korea
Lee Seung-won
Korea Republic U20
2
Dor TurgemanIsrael
Dor Turgeman
Israel U20
1
Marcos LeonardoBrazil
Marcos Leonardo
Brazil U20
1
Alan VirginiusFrance
Alan Virginius
France U20
1
Brian Nicolas AguirreArgentina
Brian Nicolas Aguirre
Argentina U20
1
Edison AzconaDominican Republic
Edison Azcona
Dominican Republic U20
1
Cristhoper Douglas Zambrano MendezEcuador
Cristhoper Douglas Zambrano Mendez
Ecuador U20
1
Oscar CortesColombia
Oscar Cortes
Colombia U20
1
Franco GonzalezUruguay
Franco Gonzalez
Uruguay U20
1

ស៊ុតបាល់ចូលទីខ្លួន

Joshua Wynder
Joshua Wynder
USA U20
1
Tanguy ZoukrouFrance
Tanguy Zoukrou
France U20
1
Guillermo Ronaldo de Pena RosarioDominican Republic
Guillermo Ronaldo de Pena Rosario
Dominican Republic U20
1
Hussein HassanIraq
Hussein Hassan
Iraq U20
1
Babacar NdiayeSenegal
Babacar Ndiaye
Senegal U20
1

ស៊ុតមិនចំទី

Luciano RodriguezUruguay
Luciano Rodriguez
Uruguay U20
12
Franco GonzalezUruguay
Franco Gonzalez
Uruguay U20
8
Luka RomeroArgentina
Luka Romero
Argentina U20
7
Cesare CasadeiItaly
Cesare Casadei
Italy U20
7
Adama BojangGambia
Adama Bojang
Gambia U20
7
Lee YongjunRepublic of Korea
Lee Yongjun
Korea Republic U20
6
Alejo VelizArgentina
Alejo Veliz
Argentina U20
6
Alexis CastilloColombia
Alexis Castillo
Colombia U20
6
Alan MatturroUruguay
Alan Matturro
Uruguay U20
6
Andres FerrariUruguay
Andres Ferrari
Uruguay U20
6

ស៊ុតចំទី

Timotej JamborSlovakia
Timotej Jambor
Slovakia U20
10
Cesare CasadeiItaly
Cesare Casadei
Italy U20
10
Cade CowellUSA
Cade Cowell
USA U20
9
Tommaso BaldanziItaly
Tommaso Baldanzi
Italy U20
9
Tomas AngelColombia
Tomas Angel
Colombia U20
8
Anderson DuarteUruguay
Anderson Duarte
Uruguay U20
8
Dor TurgemanIsrael
Dor Turgeman
Israel U20
7
Marcos LeonardoBrazil
Marcos Leonardo
Brazil U20
7
Justin CueroEcuador
Justin Cuero
Ecuador U20
7
Yaser AsprillaColombia
Yaser Asprilla
Colombia U20
6