តារាង - U20 WC 2023, International Youth

U20 WC
U20 WC

U20 WC

អ្នកតាមដាន 123.9k

20
12
U20 WC - Group A
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Argentina
Argentina U20
3
3
0
0
10
1
9
9
2
Uzbekistan
Uzbekistan U20
3
1
1
1
5
4
1
4
3
New Zealand
New Zealand U20
3
1
1
1
3
7
-4
4
4
Guatemala
Guatemala U20
3
0
0
3
0
6
-6
0

Playoffs
U20 WC - Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
USA
USA U20
3
3
0
0
6
0
6
9
2
Ecuador
Ecuador U20
3
2
0
1
11
2
9
6
3
Slovakia
Slovakia U20
3
1
0
2
5
4
1
3
4
Fiji
Fiji U20
3
0
0
3
0
16
-16
0

Playoffs
U20 WC - Group C
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Colombia
Colombia U20
3
2
1
0
5
3
2
7
2
Israel
Israel U20
3
1
1
1
4
4
0
4
3
Japan
Japan U20
3
1
0
2
3
4
-1
3
4
Senegal
Senegal U20
3
0
2
1
2
3
-1
2

Playoffs
U20 WC - Group D
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Brazil
Brazil U20
3
2
0
1
10
3
7
6
2
Italy
Italy U20
3
2
0
1
6
4
2
6
3
Nigeria
Nigeria U20
3
2
0
1
4
3
1
6
4
Dominican Republic
Dominican Republic U20
3
0
0
3
1
11
-10
0

Playoffs
U20 WC - Group E
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
England
England U20
3
2
1
0
4
2
2
7
2
Uruguay
Uruguay U20
3
2
0
1
7
3
4
6
3
Tunisia
Tunisia U20
3
1
0
2
3
2
1
3
4
Iraq
Iraq U20
3
0
1
2
0
7
-7
1

Playoffs
U20 WC - Group F
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Gambia
Gambia U20
3
2
1
0
4
2
2
7
2
Korea Republic
Korea Republic U20
3
1
2
0
4
3
1
5
3
France
France U20
3
1
0
2
5
5
0
3
4
Honduras
Honduras U20
3
0
1
2
4
7
-3
1

Playoffs