ស្ថិតិ Angers SCO - Pau FC (2-1), Ligue 2 2024, France

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

កម្មសិទ្ធិ

46%
54%

ទាត់បាល់ជ្រុង

7
6

ហ្វីឃីក

10
10

បោះបាល់

20
14
ស៊ុត

គ្រាប់បាល់ស៊ុតសរុប

22
9

ស៊ុតមិនចំទី

8
3

ស៊ុតចំទី

7
3

គ្រាប់បាល់ដែលបានទប់

7
3
ប៉ះសេ

ឆ្លងកាត់ដោយជោគជ័យ

341
426
គ្រាប់បាល់ដណ្ដើមគ្នាពីនាក់
ការការពារ

ដំណោះស្រាយជោគជ័យ

18
20

គ្រាប់បាល់ដែលទប់មិនឱ្យចូលទីសរុប

12
21

កំហុសដែលបានកើតឡើង

10
10
គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទី

រក្សាទុក

2
5
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Ligue 2
អ្នកចូលរួម
10 728
ពហុ/កដ
Stade Raymond Kopa
ឣជកណ
Eric Wattellier
កំពស់មធ្យម
183.4 cm
181.1 cm
អាយុមធ្យម
25 ឆ្នាំ
26.1 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Alexandre Dujeux
Nicolas Usai
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
44
Pau FC
Pau FC
Angers SCO
Angers SCO