តារាង Angers SCO - Pau FC (2-1), Ligue 2 2024, France

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Ligue 2
អ្នកចូលរួម
10 728
ពហុ/កដ
Stade Raymond Kopa
ឣជកណ
Eric Wattellier
កំពស់មធ្យម
183.4 cm
181.1 cm
អាយុមធ្យម
25 ឆ្នាំ
26.1 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Alexandre Dujeux
Nicolas Usai
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
44
Pau FC
Pau FC
Angers SCO
Angers SCO