វីដេអូ Angers SCO - Pau FC (2-1), Ligue 2 2024, France

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Ligue 2
អ្នកចូលរួម
10 728
ពហុ/កដ
Stade Raymond Kopa
ឣជកណ
Eric Wattellier
កំពស់មធ្យម
183.4 cm
181.1 cm
អាយុមធ្យម
25 ឆ្នាំ
26.1 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Alexandre Dujeux
Nicolas Usai
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
44
Pau FC
Pau FC
Angers SCO
Angers SCO